طرح توجيهی آموزشگاه علوم رايانه

طرح توجيهی آموزشگاه علوم رايانه با ظرفيت 2496 هنرجو در سال آماده دانلود مي باشد. اهميت يادگيري درست و صحيح كامپيوتر پيش از پيش فزوني يافته زيرا كامپيوتر تاثير شگرفي در زندگي هاي امروزي پيدا كرده و افراد جوياي كار  براي جذب بازار كار مستلزم يادگيري و حداقل آشناي به كامپيوتر مي باشند.

به همين دليل آموزش علمي و كاربردي اين علوم مورد توجه قرار گرفته.

 

برخي مطالب موجود در فايل طرح توجيهی آموزشگاه علوم رايانه:

_هزينه هاي ثابت و متغيير

_اثايه اداري

_تجهيزات فني مورد نياز

_هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

 

21 Apr 2018